Rules & Conditions

REGULAMIN 

serwisu internetowego „Room Service”

 

Wstęp 

Serwis internetowy dostępny pod adresem http://roomservice.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest  przez spółkę działającą pod firmą „ROOM SERVICE” Spółka jawna J. Bartniczak, W. Bartniczak z siedzibą w Rzewniu 06-225, Drozdowo 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000215908, NIP 7571410835, REGON: 551337017, telefon: +48 22 651 90 03, poczta elektroniczna: office@roomservice.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów pośrednictwa za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

§1 Definicje

 1. 1.     Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://roomservicepl.
 2. 2.     Usługodawca  –  „ROOM SERVICE” Spółka jawna J. Bartniczak, W. Bartniczak z siedzibą w Rzewniu 06-225, Drozdowo 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000215908, NIP 7571410835, REGON: 551337017.
 3. 3.     Restauracja – restauracja (lub inny punkt gastronomiczny), która oferuje swoje produkty w Serwisie internetowym.
 4. 4.     Produkt – produkt gastronomiczny lub artykuł spożywczy oferowany przez Restaurację.
 5. 5.     Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą,
 6. 6.     Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. 7.     Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. 8.     Umowa pośrednictwa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest złożenie zamówienie Produktu przez Klienta w Serwisie internetowym..
 9. 9.     Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 10. 10.  Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zamówienia.
 11. 11.  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. 1.     Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. 2.     Klient zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. 3.     Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. 4.     Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.
 5. 5.     Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.

 

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. 1.     Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a)     umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy pośrednictwa z Usługodawcą,

b)     umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta.

 1. 2.     Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 2. 3.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wyplenienia formularza zamówienia zawierana jest  z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Serwisie internetowym.
 3. 4.     Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Serwisu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient ustala login lub podaje adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z podanym przez Klienta loginem lub adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.
 4. 5.     Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

a)     urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)     przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c)     dostęp do poczty elektronicznej.

 1. 6.     Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

§4 Umowa pośrednictwa

 1. 1.     Przedmiotem umowy pośrednictwa jest usługa dokonania przez Usługodawcę dostarczenia Produktu z Restauracji na rzecz Klienta.
 2. 2.     Usługodawca umożliwia składanie zamówień telefonicznie pod numerem +48 22 651 90 03 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 22.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 11.00 do 22.00. Usługodawca umożliwia także składanie zamówień za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z ust. 3.
 3. 3.     Klient dokonując wyboru Produktu jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami realizacji zamówień przez Restaurację, której Produkt zamierza zamówić (informacja o godzinach realizacji zamówień przez Restaurację uwidoczniona jest po wybraniu konkretnej Restauracji, w polu „Menu restauracji” umiejscowionym po prawej stronie menu Restauracji). W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia poza okresem czasu wskazanym przez Restaurację jako godziny realizacji zamówień, Usługodawca kontaktuje się z Klientem celem ustalenia dalszego trybu postępowania.
 4. 4.     W celu zawarcia umowy pośrednictwa Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Restaurację, którego opis znajduje się w Serwisie internetowym, określając równocześnie ilość jaką zamierza nabyć. Klient podczas składania zamówienia może dodać uwagi co do zamawianego Produktu wskazując na swoje preferencje. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do do listy zamówień – pole „Twoje zamówienia” znajdujące się na stronie Serwisu internetowego), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji przez Usługodawcę umowy pośrednictwa.
 5. 5.     W trackie wypełniania formularza zamówienia Klient może dokonać rejestracji w Serwisie internetowym (założenie Konta klienta).
 6. 6.     Wypełnienie formularza zamówienia oraz jego zaakceptowanie jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta upoważnienia Usługodawcy do dokonania w Restauracji na jego rzecz zamówienia wskazanego w formularzu Produktu.
 7. 7.     Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca dzwoni do Klienta o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy pośrednictwa.
 8. 8.     Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy pośrednictwa, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, który zostanie zamówiony przez Klienta, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 9. 9.     Usługa pośrednictwa zostaje wykonana z chwilą dostarczenia zamówienia przez Usługodawcę do Klienta.

 

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. 1.     Usługodawca realizuje usługę pośrednictwa niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymanego od Klienta zamówienia (z uwzględnieniem postanowień §4 ust. 3).
 2. 2.     Klient wyraża zgodę na realizację usługi pośrednictwa przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. 3.     W przypadku wykonania przez Usługodawcę umowy pośrednictwa w pełni za wyraźną zgodą Klienta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawdo do odstąpienia od umowy.
 4. 4.     Dostawa Produktu jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 5. 5.     Koszt dostawy Produktu uzależniony jest od strefy w której następuje dostawa zamówienia. Koszty dostawy wskazane są na stronie Serwisu internetowego w zakładce „Warunki dostawy”. W przypadku zamówienia Produktu z dostawą poza wskazane w Serwisie internetowym strefy dostawy, koszty dostawy ustalane są indywidualnie z Klientem.
 6. 6.     W przypadku dokonania przez Klienta zamówienia na artykuł alkoholowy, osoba dokonująca dostawy Produktu w imieniu Usługodawcy, uprawniona jest do żądania okazania przez Klienta dokumentu tożsamości potwierdzającego osiągnięcie pełnoletności.
 7. 7.     Dostawa dokonywana jest w ciągu 60 minut od momentu potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania zamówienia od Klienta.
 8. 8.     Ze względu na rodzaj zamówienia, warunki komunikacyjne oraz strefę dostawy, czas realizacji zamówienia określony w ust. 7 może ulec wydłużeniu. O fakcie konieczności wydłużenia terminu dostawy oraz przyczynie wydłużenia Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną.  

 

§6 Metody płatności

 1. 1.     Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

a)     płatność gotówką przy odbiorze przez Klienta zamówienia,

b)     płatność kartą płatniczą przy odbiorze przez Klienta zamówienia.

c)     rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 1. 2.     Usługodawca wydaje Klientowi paragon lub fakturę VAT.

 

§7 Odpowiedzialność za Produkt

 1. 1.     Usługodawca informuje, iż nie jest wytwórcą Produktu. 
 2. 2 Usługodawca informuje, iż a jest dostawcą Usługi i Produktu na rzecz Klienta.
 3. 3.     Wszelkie roszczenia związane z nieprawidłowościami Produktu lub Usługi Klient zobowiązany jest kierować do Usługodawcy.
 4. 4.     W razie żądania, Usługodawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi danych kontaktowych Restauracji.

 

§8 Odstąpienie od umowy pośrednictwa

 1. 1.     Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. 2.     Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pośrednictwa ale nie krócej niż 1 godzina przed planowaną dostawą produktu.
 3. 3.     Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Usługodawcy.
 4. 4.     Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 5. 5.     Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu umowy.
 6. 6.     Usługodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. 7.     W związku z art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku wykonania przez Usługodawcę umowy pośrednictwa za wyraźną zgodą konsumenta w pełni przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w ust. 2, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz postępowanie reklamacyjne

 1. 1.        Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 2. 2.        Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Usługodawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres office@roomservice.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Usługodawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. 3.        W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. lit. b, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej office@roomservice.pl.
 4. 4.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym  z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
 5. 5.        W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres office@roomservice.pl.
 6. 6.        Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 7. 7.        Reklamację rozpatruje Usługodawcaw terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 8. 8.        W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

 

§10 Odpowiedzialność

 1. 1.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę lub Restaurację.
 2. 2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. 1.     Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy lub Restauracji. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy lub Restauracji skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. 2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. 3.     W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie  przepisy prawa polskiego.
 4. 4.     Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. 5.     Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. 6.     Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. 7.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2016 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

„ROOM SERVICE” Sp. j. J. Bartniczak, W. Bartniczak

ul. Żenczykowskiego 2C

00-707 Warszawa

Adres e-mail: office@roomservice.pl

 

 

Ja niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy pośrednictwa w zamówieniu następującego Produktu: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

…………………………………

…………………………………

Data wypełnienia formularza:

…………………………………

* Właściwe zaznaczyć